Výzva na predkladanie ponúk


  1. Názov zákazky

Obstaranie zariadení pre projekt pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“


1. časť predmetu zákazky – Extraktor. 

2. časť predmetu zákazky - Vibračný triedič

3. časť predmetu zákazky - RO/NF jednotka

4. časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie

5. časť predmetu zákazky - Lis na olej

6. časť predmetu zákazky -  Sušiareň

7. časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby

8. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína)

9. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

10. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

11. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu)


Dodanie všetkých častí predmetu zákazky bude financované z projektu pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“  (projekt č. SKHU/1901/3.1/003)  ktorý je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja)  a zo zdrojov obstarávateľského subjektu. 


Termín realizácie projektu: 01.01.2020 -31.12.2023

Súvisiace dokumenty:

Záznam z prieskumu trhu:

Záznam z prieskumu trhu č.1

Záznam z prieskumu trhu č.2

Záznam z prieskumu trhu č.3

Záznam z prieskumu trhu č.4

Záznam z prieskumu trhu č.5

Záznam z prieskumu trhu č.6

Záznam z prieskumu trhu č.7

Záznam z prieskumu trhu č.8

Záznam z prieskumu trhu č.9

Záznam z prieskumu trhu č.10

Záznam z prieskumu trhu č.11

Kúpne zmluvy:

Výzva na predkladanie ponúk AEH 07_06_2022

 Kúpna zmluva č.1

Kúpna zmluva č.2

 Kúpna zmluva č.3

Kúpna zmluva  č.4

   Kúpna zmluva  č.5

Kúpna zmluva  č.6

   Kúpna zmluva  č.7

Kúpna zmluva  č.8

Kúpna zmluva  č.9

Kúpna zmluva  č.10

Kúpna zmluva  č.11


Iné dokumenty:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 a 4 až 7 k Výzve na predkladanie ponúk

Príloha č.2 ku Výzve na predkladanie ponúk AEH  - Formulár cenovej ponuky pre časti 1 až 11.xlsx

 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu

 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu 


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu 


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 4. časť predmetu  


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 5. časť predmetu  


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 6. časť predmetu 


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 7. časť predmetu 


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 8. časť predmetu 


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 9. časť predmetu  


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 10. časť predmetu  


 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 11. časť predmetu 
   

77RM+PR Pezinok