Food Industry


Hlavný cieľ Food Industry (kód: SKHU/1701/3.1/110) - teritoriálneho akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti (TAPE) - spočíva v podpore udržateľného a kvalitného zamestnávania, ako aj v posilňovaní mobility zamestnancov v potravinárskom odvetví pohraničného regiónu. Akčný plán je realizovaný prostredníctvom podpory zo strany Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko počnúc januárom 2020. Zámerom akčného plánu je vybudovanie udržateľného potravinárskeho odvetvia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, konkurencieschopného aj na medzinárodnej úrovni, podporujúc tak popri zvyšovaní efektívnosti podnikov aj tvorbu nových pracovných miest.

V dôsledku konkurencie v potravinárskom priemysle vzrástol význam metód prispievajúcich k zvyšovaniu efektivity a znižovaniu strát, založených na trojici výskum – vývoj – inovácie. Globálny potravinársky priemysel sa vyvíja rapídne a v odlišnom smere ako minulé trendy. Uvedomelí spotrebitelia kladú čoraz väčšie nároky na čerstvé potraviny s prírodnými zložkami a taktiež vzrastá ich záujem o transparentnosť v potravinárskej sfére. Spotrebitelia čoraz častejšie vyžadujú riešenia charakteru „všetko v jednom“. Food Insutry TAPE reaguje na meniace sa spotrebiteľské a sektorové trendy, v rámci akčného plánu malé a stredné podniky zapojené do projektu položia základy rozvoja nového, zdravého regionálneho sortimentu produktov a vybudovania dlhodobej spolupráce medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií a spracúvania lokálnych surovín.

Akčný plán zahŕňa tri nadväzujúce projekty, ktoré sú vo vzájomnom synergickom vzťahu:

  1. SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project
  2. SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation
  3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing

TAPE - Food Industry (SKHU/1701/3.1/110)

  • Časový rozsah implementácie projektu: 2020/01 – 2023/08
  • Schválený rozpočet projektu: 2 343 334,85 €
  • Finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 1 991 834,62 €

3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing

  • Časový rozsah implementácie projektu: 01/01/2020 – 30/06/2023
  • Schválený rozpočet projektu: 1 494 225,00 EUR
  • Finančná podpora z EFRR: 1 270 091,25 EUR

Do projektu LPP – Local Product Processing, sa zapojí päť malých a stredných podnikov. Hlavným prijímateľom projektu je slovenská spoločnosť K.K.V. – Union s.r.o. (Lehnice) a ďalšími prijímateľmi zapojenými do realizácie projektu sú: Kősziklás Borászat Kft. (Dunaszentmiklós, Maďarsko), Vörös Tészta Manufaktúra (Tarján, Maďarsko), Mäsovinky s.r.o. (Jablonica, Slovenská republika), a AEH spol. s.r.o. (Pezinok, Slovenská republika). Päť malých a stredných podnikov podieľajúcich sa na projekte položí prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií a spracovania lokálnych surovín základy rozvoja nového, zdravého regionálneho sortimentu produktov a vybudovania dlhodobej spolupráce medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu. Zapojené spoločnosti budú zastávať aj funkciu demonštračných podnikov. Okrem prezentácie inovatívnych technológií a metód sú otvorení voči záujemcom aj v oblasti poradenstva vzťahujúceho sa na potravinársky priemysel.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Prijímateľ 2: AEH s.r.o. 
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Hajko
E-mail: aeh@aeh.sk
Mobil: 00421 336400171

Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Bližšie informácie ohľadom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko nájdete na webovej stránke www.skhu.eu.


77RM+PR Pezinok